preskoči na sadržaj
Vremenik izrade završnog rada

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

                šk. god. 2018./2019.

                                                                                                                                              

- izrada Vremenika izradbe i obrane završnog rada do 7. listopada 2018.

- objava vremenika izradbe i obrane završnog rada do 12. listopada 2018.

   rok za utvrđivanje i izbor tema za izradbu završnog rada

 - upoznati učenike IV. I V. razreda sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada do 18. listopada 2018.

 - ravnatelj donosi teme za završni rad u suradnji s nastavnicima struke do 31. listopada 2018.

 - učenici biraju teme do 15. studenoga 2018.

- ravnatelj imenuje Povjerenstvo do 30. studenoga 2018.

- praktični dio završnog rada tijekom ožujka 2019.

- učenik prijavljuje obranu završnog rada putem prijavnice i to:

        -od 29. do 30. travnja 2019. za ljetni rok, 4.a i 5.b

        -od 8. do 10.  srpnja 2019.  za jesenski rok

- učenik je dužan pisani dio izradbe završnog rada, koju je prihvatio mentor, predati u tajništvo  Škole /urudžbeni zapisnik/  i to:

    - za ljetni  rok: od 20.svibnja do 22. svibnja 2019.

     - za jesenski rok: od 5. srpnja do 10. srpnja 2019.

- rokovi za obranu završnog rada:

 - u ljetnom roku: 3. i 4. lipnja 2019.

 - u jesenskom roku: do 22. kolovoza 2019.

 

- ukoliko učenik nije pristupio na prijavljenu obranu rada, a nije ju odjavio u roku od 3 dana prije termina obrane, smatra se da je iskoristio rok za obranu.

- svečana podjela svjedodžbi planira se u vremenu 10. lipnja 2019. 

 

 

Ravnateljica: mr.sc. Marina Rudenjak Lukenda

 

NAPUTAK ZA ZAVRŠNI RAD

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

Na temelju članka 82. stavka 10 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08. i 86/09.) i Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (''Narodne novine'' 73/09.), Školski prosudbeni odbor Medicinske škole Dubrovnik donosi:

OPĆE UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG RADA

Na temelju članka 82. Stavka 10 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08. i 86/09.) učenik izrađuje i brani završni rad. Obrani završnog rada može pristupiti učenik/ca koji/koja je uspješno završio/la zadnju obrazovnu godinu strukovnog obrazovanog programa i čiju je izradbu mentor/ica prihvatio/la i za nju predložio/la pozitivnu ocjenu prema članku 9. Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada.

Oblikovanje završnog rada

 • rad  se piše na računalu na papiru dimenzije A4, težine 80 g
 • bijeli rub (margina), širine 2,5 cm ostavlja se sa svih strana
 • font Ariel 12, prored 1,5
 • jedna stranica mora sadržavati približnu količinu znakova jedne kartice, tj. 1800 znakova
 • rad sadrži najmanje 10, a najviše 30 stranica
 • novi ulomak počinje prvim redom uvučenim za 1 cm i mora biti dvostruko udaljen od prethodnog ulomka u odnosu na razmak između redova unutar ulomka
 • stranice se označavaju brojevima, dolje desno
 • naslovna stranica sadrži:  naziv ustanove u kojoj je radnja nastala (tj. puni naziv škole) natpis Završni rad iz predmeta… (upisati naziv predmeta npr. Zdravstvena njega, Primjenjena kozmetika…), naslov radnje, ime i prezime učenika, te mjesto, mjesec i godinu.
 • rad staviti u fascikl s perom
 • jedan se primjerak radnje predaje na urudžbeni zapisnik, a učeniku se preporuča da zadrži kopiju

 

 

 

 

Primjer naslovne stranice:

 

 

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov rada

 

Završni rad iz predmeta

Npr. Zdravstvena njega 4/_____/

 

 

 

 

 

 

 

Ime i prezime                                                     Dubrovnik, datum

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjer druge stranice:

 

 

Rad je odrađen na odjelu… Opće bolnice Dubrovnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor:_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj:

Dijelovi rada  / medicinska sestra – medicinski tehničar /

 1. UVOD

Definicija bolesti

Etiologija bolesti

Klinička slika

Dijagnostika

Liječenje

 1. CILJ RADA
 2. PRIKAZ SLUČAJA

Stanje bolesnika pri prijemu

Stanje bolesnika tijekom provođenja zdravstvene njege

 1. ZAKLJUČAK
 2. SAŽETAK
 3. LITERATURA

Sadržaj se navodi na posebnom listu papira i stavlja se iza naslovne stranice.

Ili  / medicinski kozmetičar/

 1. UVOD

(obrazloženje teoretske osnove na kojima se temelji izrada završnog rada)

 1. CILJ RADA
 2. METODE I POSTUPCI

opisati postupke, materijal i sredstva koja je primijenio u radu te priložiti odgovarajuću dokumentaciju

 1. ZAKLJUČAK
 2. SAŽETAK

 

Podnaslov mora biti istaknut veličinom ili debljinom slova i razmakom u odnosu na ulomke.

 

 1. LITERATURA

Na kraju rada, na posebnoj stranici, navodi se literatura. Popis radova autora koji su navedeni (citirani) u radu abecednim redom. Pri tome treba napisati odgovarajuće podatke:

Ako je rad objavljen u časopisu, podaci sadrže: Prezime i ime autora (obično se piše prezime i prvo slovo imena), godinu izdavanja časopisa, naslov rada, naslov časopisa, volumen časopisa i stranice na kojima je rad objavljen.

 

Wilkinson R. 1996. Nurses' concerns about iv. therapy and devices. Nursing standard 10: 35-37.

Ako se citira knjiga, podatak sadrži: Prezime i ime autora, godinu izdavanja knjige, naslov poglavlja (ako se citira samo jedan dio knjige), naslov knjige, naziv izdavača, mjesto gdje je knjiga izdana i stranice poglavlja u knjizi (ako se citira samo jedan dio knjige).

 

Cijela knjiga:

Prlić, N. 2003. Zdravstvena njega. Školska knjiga, Zagreb.

Dio knjige:

Prpić I. i sur. 1995.  Kirurgija. Školska knjiga,  Zagreb, str. 50-60.

Obratite pozornost na način kako se pišu različiti izvori: knjige, zbornici, radovi iz časopisa itd.

Primjer za rad s web stranice

Prezime autora, inicijali imena,  naslov članka, naslov internet stranice, datum kreiranja,  datum pristupanja.

Završni rad, tekst i CD učenici moraju predati najkasnije 30. travnja 2010. na urudžbeni zapisnik u administraciji škole od 12 do  14 sati.

 

Dubrovnik,  01.10.2009.

Predsjednik prosudbenog povjerenstva:

mr.sc. Marina Rudenjak–Lukenda,prof. savjetnik                                                       

UČENIČKI SERVIS

Radno vrijeme:

 09.00 - 12.00

 

Telefon:

 099 2200 550

E mail:

ucenicki.servis@dumed.hr


UČENIČKI SERVIS


Oglasna ploča


Korisni linkovi
Carnet
 • e-Dnevnik
 • e-Lektire
 • Libar

Državna matura

UPISI

Činimo dobro

MZOS
 • MZOS

Dnevni tisak

preskoči na navigaciju